Spotkanie w MEN ws. nowelizacji Karty

2016-01-25 11:53

21 stycznia br. w Ministerstwie Edukacji Narodowej odbyło się spotkanie dotyczące proponowanych przez resort edukacji zmian w ustawie Karta Nauczyciela. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele związków zawodowych, w tym Związku Nauczycielstwa Polskiego.

Przedstawiciel ZNP podkreślił, że likwidacja tzw. „godzin karcianych” jest zasadna. Następnie odniósł się do projektowanych rozwiązań zgłaszając wątpliwości dotyczące nowego brzmienia art. 42 ust. 2 pkt 2 Karty. Zdaniem Związku projektowany zapis może być różnie interpretowany, co w konsekwencji może prowadzić do zwiększenia liczby niepłatnych godzin realizowanych przez nauczyciela poza pensum dydaktycznym.

W związku z powyższym, ZNP zaproponował potrzebę doprecyzowania ww. przepisu i zawarcie consensusu w tej sprawie podczas kolejnego spotkania ze związkami zawodowymi.

Przedstawiciel ZNP wniósł również ogólne uwagi dot. postępowania dyscyplinarnego wobec nauczycieli (szczegółowe uwagi zostaną przekazane w naszej opinii). Ponadto, przedstawiciel ZNP wnioskował o ustawowe uregulowanie czasu pracy nauczycieli specjalistów (pedagogów, psychologów, logopedów i innych) oraz przywrócenie pracownikom pedagogicznym zatrudnionym w placówkach opiekuńczo-wychowawczych uprawnień wynikających z ustawy Karta Nauczyciela – o spotkanie w sprawach dotyczących tej grupy pracowników ZNP dwukrotnie wystąpił do minister pracy Elżbiety Rafalskiej.

Związek Nauczycielstwa Polskiego przedstawi opinię do projektu w ustawowym terminie, tj. po zakończeniu konsultacji z ogniwami związkowymi.

Źródło: www.znp.edu.pl