Ogólnopolska akcja protestacyjna ZNP

2015-09-02 13:46

Zarząd Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego Łódź – Bałuty informuje, że zgodnie z Uchwałą Nr 10/2015 Prezydium Zarządu Głównego ZNP z dnia 25. sierpnia 2015r., zostaje wznowiona ogólnopolska akcja protestacyjna, która w placówkach objętych działaniem ZNP winna przybrać formę oflagowania budynków oraz umieszczenia w miejscach ogólnodostępnych postulatów ZNP.

Jednocześnie Zarząd Oddziału Łódź – Bałuty informuje, że ZNP kontynuuje akcję protestacyjną poprzez wejście od 01 września 2015r. w spór z Rządem Rzeczypospolitej Polskiej, a w przypadku niespełnienia przez Ministra Edukacji Narodowej postulatów ZNP, po 21 września 2015r. podjęte zostaną działania zmierzające do wejścia w spór zbiorowy ze wszystkimi szkołami i placówkami objętymi działaniem ZNP.

Postulaty i żądania ZNP wobec Rządu RP:

  • Zachowanie uregulowań pragmatyki zawodowej nauczycieli w randze odrębnej ustawy
  • Zwiększenie udziału budżetowych nakładów na oświatę w PKB

  • Podwyższenie o 10% wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych oraz zmiany w systemie wynagradzania pracowników samorządowych

  • Zahamowania procesu przekazywania publicznych szkół i przedszkoli samorządowych osobom fizycznym i prawnym niebędącym jednostkami samorządu terytorialnego

  • Stworzenie mechanizmów systemowych zapobiegających łamaniu prawa przez organy prowadzące szkoły i pracodawców

  • Przywrócenie kompetencji i roli kuratora oświaty jako gwaranta prawidłowej realizacji polityki oświatowej państwa

  • Przywrócenie obowiązku ustalania w budżetach organów prowadzących szkoły odpisu na doskonalenie zawodowe nauczycieli w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.