Zmiany w systemie wynagradzania od 1 września 2012 r.

2012-08-27 09:59

 

Od dnia 1 września 2012 r. nauczyciele otrzymają coroczną podwyżkę wynagrodzeń.

Najmniejszą podwyżkę otrzymają nauczyciele stażyści; w zależności od posiadanego poziomu wykształcenia wyniesie ona od 55 do 83 zł. Najwyższą podwyżkę otrzymają natomiast nauczyciele mianowani – w zależności od posiadanego wykształcenia, w wysokości od 73 do 114 zł. Podwyżka dla nauczycieli kontraktowych wyniesie od 57 do 85 zł, a dyplomowanych – od 63 do 97 zł.

Perspektywy kolejnych podwyżek

Zgodnie z aktualnymi założeniami projektu budżetu państwa na 2013 r. (www.mf.gov.pl), od nowego roku kalendarzowego 2013 (tak samo jak w roku szkolnym 2011/2012), nauczyciele nie będą mogli liczyć na wyższe wypłaty – nie przewiduje się bowiem obecnie podwyższenia kwoty bazowej dla nauczycieli, które stanowi podstawę zmian przepisów płacowych. Nie oznacza to jednak, że niezależnie od gwarantowanej corocznie podwyżki, ostatecznie nie zostaną uchwalone przepisy mające wpływ na dalszą poprawę sytuacji finansowej pedagogów w roku szkolnym 2012/2013 poprzez ustanowienie drugiej podwyżki, tak jak to miało miejsce jeszcze w 2010 r. Jest to uzależnione od treści ustawy budżetowej, która zostanie uchwalona na 2013 r.

Pracownicy placówek oświatowych niebędący nauczycielami także zarobią więcej

 Resort pracy planuje podwyżki pensji pracowników zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez organy administracji rządowej.

Ministerstwo pracy i polityki społecznej przekazało do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych projekt rozporządzenia określającego wynagrodzenia pracowników placówek oświatowych prowadzonych przez organy administracji.

W projekcie znalazła się tabela wynagrodzeń pracowników placówek doskonalenia nauczycieli - w tym także Centrum Edukacji Nauczycieli, Krajowym Centrum Edukacji Rolniczej oraz CKE. Ich pensje zasadnicze wynosić będą od 1130 - do 9500 zł i będą miały zastosowanie do pracowników ORE i KOWEZiU.

Projekt przewiduje także wyższe stawki dodatku specjalnego. Zamiast obecnych 40 proc., w szczególnie uzasadnionych przypadkach jego wysokość wyniesie nawet do 50 proc. łącznej kwoty wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego pracownika.

Nowe przepisy ujednolicą także kwestię odpraw emerytalnych. Wprowadzona zostanie nowa stawka, tj. odprawa w wysokości trzymiesięcznego wynagrodzenia dla pracowników, którzy przepracowali co najmniej 20 lat.