Uchwały i stanowiska 41. Krajowego Zjazdu Delegatów ZNP

2014-11-29 22:56

Za: https://www.znp.edu.pl

- Jesteśmy przekonani o wysokiej randze społecznej zawodu nauczyciela, jak i o konieczności zachowania wysokiej jakości pracy dydaktycznej. Na poparcie naszych słów mogę przytoczyć szereg badań okazujących, iż polska szkoła to dobra szkoła z kompetentną i wykształconą kadrą – mówił dziś (24.11.2014) prezes ZNP Sławomir Broniarz podczas konferencji prasowej w Warszawie. (...)

41. Zjazd podjął decyzję o skierowaniu do Trybunału Konstytucyjnego wniosku o zbadanie zgodności art. 1 ust. 2 pkt 2 lit. a i art. 91b ust. 2 pkt 1-3 ustawy Karta Nauczyciela w zakresie, w jakim norma ta dotyczy przedszkoli, szkół i placówek publicznych prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego  - z art. 2 i art. 32 ust. 1 Konstytucji RP.

Delegaci ZNP zajęli się także innymi ważnymi sprawami. W stanowiskach zjazdowych ZNP domaga się m.in.:

- stałych podwyżek: wprowadzenia finansowania wynagrodzeń nauczycieli z dotacji celowej budżetu państwa oraz stworzenia rozwiązań systemowych, które zapewnią nauczycielom stały wzrost wynagrodzeń;

- wprowadzenia zapisów ustawowych gwarantujących wzrost procentowego udziału wynagrodzenia zasadniczego w średnim wynagrodzeniu nauczycieli;

- corocznego wzrostu stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, a także powrotu do zasady, że podwyższenie wynagrodzeń dla nauczycieli następuje nie później niż w ciągu 3 miesięcy po ogłoszeniu ustawy budżetowej, z wyrównaniem od 1 stycznia danego roku;

- podjęcia skutecznych działań na rzecz bezrobotnych i zagrożonych utratą pracy nauczycieli;

- wprowadzenia mechanizmu corocznego realnego wzrostu wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi zatrudnionych w szkołach oraz placówkach prowadzonych przez organy administracji rządowej, wynikającego ze wskaźnika inflacji powiększonego minimum o jeden punkt proc.;

- wprowadzenia w załączniku nr 1 do rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych zmian polegających na ustaleniu w jednej tabeli minimalnego miesięcznego poziomu wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę bez podziału na części A i B;

- objęcia przedszkoli subwencją oświatową;

-  zmiany zasad wspierania oświaty niepublicznej ze środków publicznych;

- podporządkowania kuratorów oświaty ministrowi edukacji oraz przywrócenia im uprawnień decyzyjnych wobec szkół i ich organów prowadzących w zakresie kształtowania sieci szkół, likwidacji i przekształceń jednostek systemu oświaty, wyboru i oceny pracy dyrektora szkoły, kwalifikacji kadry pedagogicznej oraz zatwierdzania arkuszy organizacyjnych szkół;

- wdrożenia regulacji prawnych mających na celu zapewnienie warunków niezbędnych do rzeczywistej realizacji potrzeb dzieci i młodzieży, odbudowanie efektywnego i skutecznego doradztwa metodycznego dla nauczycieli;

- waloryzacji, które zabezpieczą realną wartość świadczeń, podniesienia kwoty minimum egzystencji, która dziś wynosi 427,86 zł i kwoty minimum socjalnego wynoszącej obecnie 1068,76 zł, zwiększenia pomocy społecznej dla najuboższych, pozbawionych świadczeń z uwagi na niskie progi dochodowe, przeciwdziałania wykluczeniu seniorów z życia społecznego.