Samorządy mówią o jakości edukacji, a proponują oszczędności

2012-10-07 23:09

Strona samorządowa przedstawiła bardzo radykalne propozycje zmian w ustawie o systemie oświaty i Karcie Nauczyciela, proponując m.in.:

- ograniczenie obowiązywania ustawy Karta Nauczyciela tylko do nauczycieli i wychowawców,

- odstąpienie od nawiązywania stosunku pracy na podstawie mianowania, zatrudnianie nauczycieli kontraktowych wyłącznie na umowy na czas określony,

- likwidację dodatku uzupełniającego,

- zwiększenie tygodniowej liczby godzin obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, ustalanie przez organ prowadzący m.in. pensum nauczycieli poradni psychologiczno-pedagogicznych i nauczycieli praktycznej nauki zawodu,

- zniesienie limitu liczby uczniów w szkołach przekazywanych do prowadzenia innym podmiotom oraz wymogu uzyskania pozytywnej opinii kuratora oświaty przy przekazaniu szkoły.