Rok szkolny 2014/2015

2014-08-24 13:14

Zmiany w nowym roku szkolnym m. in. obejmą:

  • Język obcy dla przedszkolaka Na podstawie obowiązującego od 1 września 2014 r. rozporządzenia MEN, jeśli tak zdecyduje dyrektor przedszkola, dzieci będą uczyły się języków obcych w ramach realizacji podstawy programowej.Od 1 września 2015 r. przedszkole będzie miało obowiązek zapewnić zajęcia z języka obcego dla pięciolatków, a od 1 września 2017 roku dla wszystkich dzieci.
  • W pierwszej klasie tylko do 25 uczniów  Po wakacjach zasadą ma być, że pierwsze klasy szkoły podstawowej będą liczyć maksymalnie 25 uczniów, nowela ustawy o systemie oświaty pozwoli jednak samorządom na tworzenie większych oddziałów. W przypadku, gdy liczba uczniów ma być większa niż 27, szkoła zatrudni asystenta nauczyciela.
  • Rodzice ucznia zapłacą za zniszczony elementarz Rządowy elementarz ma służyć, wg. założeń MEN, trzem rocznikom uczniów klas pierwszych. W przypadku zniszczenia lub zagubienia podręcznika, uczniowi zostanie zapewniony kolejny egzemplarz a szkoła będzie mogła żądać od rodziców zwrotu kosztów nowego podręcznika.
  • Etyka także dla jednego ucznia Nowe rozporządzenie MEN skreśla przepis uzależniający możliwość utworzenia grupy międzyszkolnej lub pozaszkolnego punktu katechetycznego od zgłoszenia co najmniej trzech uczniów. Pisemne oświadczenia zawierać będą informację o tym, kto będzie chodził na religię, a kto na etykę (lub na oba przedmioty jednocześnie).
  • Nowa formuła egzaminów Rozporządzenie MEN wprowadza nową formułę egzaminu maturalnego i sprawdzianu.
    Maturzysta obowiązkowo będzie zdawał egzamin z jednego przedmiotu dodatkowego. W części pisemnej egzamin z przedmiotów obowiązkowych będzie zdawany na poziomie podstawowym, z przedmiotów dodatkowych wyłącznie na poziomie rozszerzonym, a w przypadku języków obcych nowożytnych na poziomie rozszerzonym lub dwujęzycznym. Dla części ustnej egzaminu maturalnego nie określa się poziomu. Zmiany dotyczą także sprawdzianu szóstoklasisty. Będzie składał się z dwóch części - pierwsza sprawdzi wiadomości ucznia z języka polskiego i matematyki oraz umiejętność ich wykorzystania w zadaniach osadzonych w kontekście przyrodniczym lub historycznym. część druga dotyczyła będzie wiadomości i umiejętności z języka obcego nowożytnego, z którego uczeń miał zajęcia w szkole. Mimo wprowadzenia dodatkowego egzaminu, sprawdzian nadal ma być jednodniowy - pierwsza część będzie trwać 80 minut, a druga 45.
  • Rząd wróci do rozmów o reformie Karty Nauczyciela? Nie wiadomo jeszcze, co dalej z wywołującą kontrowersje reformą Karty Nauczyciela. Po zmianie na stanowisku ministra edukacji nowela, która miała wprowadzić nowe zasady udzielania nauczycielom urlopów, utknęła na etapie konsultacji społecznych. MEN zapowiedziało, że Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego we wrześniu ponownie zajmie projektem nowelizacji.