Rada Ministrów przyjęła założenia do ustawy o zmianie ustawy Karta Nauczyciela

2013-08-29 10:05

Najważniejsze proponowane zmiany dotyczą:

  • zmiany systemu wynagradzania nauczycieli (zastąpienie średnich wynagrodzeń nauczycieli wskaźnikami kalkulacyjnymi)

  • zmiany przyznawania urlopu dla poratowania zdrowia (orzekany przez lekarza medycyny pracy w przypadku zagrożenia chorobą zawodową, po 20 latach pracy, max. na 1 rok)

  • zmiany wymiaru urlopu wypoczynkowego (w placówkach feryjnych 47 dni roboczych, dla nowych nauczycieli - 30 dni)

  • obowiązku ewidencjonowania pracy nauczyciela (rejestrowanie niektórych innych zadań poza prowadzeniem lekcji)

  • większego wpływ rodziców na ocenę pracy i awans zawodowy nauczyciela

  • zmiany postępowania dyscyplinarnego wobec nauczycieli (I instancja - komisje działające przy organie prowadzącym szkołę)

  • zmiany awansu zawodowego nauczycieli (organ prowadzący szkołę ma być organem właściwym do nadania stopnia nauczyciela dyplomowanego)

  • zmiany zasad rozporządzania pieniędzmi unijnymi

Więcej na: https://www.men.gov.pl