List do minister edukacji ws. Zespołu do spraw statusu zawodowego

2017-04-04 07:54

ZNP stanowczo protestuje wobec narzuconego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej trybu prac Zespołu do spraw statusu zawodowego pracowników oświaty.

Pani

Anna Zalewska

Minister Edukacji Narodowej

Związek Nauczycielstwa Polskiego stanowczo protestuje wobec narzuconego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej trybu prac Zespołu do spraw statusu zawodowego pracowników oświaty.

4 kwietnia 2017 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” im. Andrzeja Bączkowskiego odbędzie się posiedzenie poświęcone podsumowaniu dotychczasowych prac grup roboczych powołanych w ramach ww. Zespołu.  W okresie od 18 listopada 2016 r. do 21 marca 2017 r. odbyły się cztery posiedzenia Zespołu oraz osiem posiedzeń grup roboczych. Żadne z posiedzeń nie zakończyło się przyjęciem wspólnych ustaleń w odniesieniu do dyskutowanych zagadnień, mających kluczowe znaczenie dla statusu zawodowego pracowników oświaty, a także finansowania zadań oświatowych. Wobec rozbieżności w wielu kwestiach, w naszej ocenie niemożliwe jest dokonanie rzetelnego podsumowania dotychczasowych prac Zespołu i funkcjonujących w jego ramach grup roboczych.

Związek Nauczycielstwa Polskiego podczas posiedzeń Zespołu i grup roboczych zgłaszał własne propozycje rozwiązań lub odnosił się do propozycji przedstawianych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Każde stanowisko ZNP do propozycji Ministerstwa miało formę pisemną. Przedstawiciele resortu edukacji nie ustosunkowali się  do zgłaszanych przez nas propozycji czy wyrażanych zastrzeżeń, mimo, że kilkakrotnie o to wnioskowaliśmy. Taki tryb procedowania, taka formuła prac grup roboczych budzi nasze poważne zastrzeżenia, zwłaszcza przy braku rzetelności w sporządzaniu notatek z prac grup roboczych, na co zwracaliśmy organizatorom uwagę.

Związek Nauczycielstwa Polskiego domaga się upublicznienia (w formie zestawienia) propozycji, opinii i stanowisk prezentowanych przez poszczególne strony uczestniczące  w posiedzeniach Zespołu i grup roboczych (w zestawieniu przekazanym przez Ministerstwo w dniu 29 marca 2017 r. nie wskazano kto sygnuje daną propozycję).

Z całą stanowczością podkreślamy, że Związek Nauczycielstwa Polskiego dotychczasowe prace grup roboczych traktuje wyłącznie jako wymianę poglądów i opinii, a nie wspólne ustalenia.  Przebieg rozmów, formuła spotkań, podczas których nie osiągnięto porozumienia w kluczowych kwestiach, upoważnia ZNP do postawienia wniosku o konieczności kontynuowania prac grup roboczych, a także innego procedowania nad propozycjami zgłaszanymi przez każdą ze stron.

Źródło: www.znp.edu.pl