Dyrektorzy nie mają prawa odnotowywać w SIO, którzy nauczyciele uczestniczą w strajku

2019-04-11 15:17

W związku z mailem, jaki otrzymali wczoraj z Ministerstwa Edukacji Narodowej (Zespół SIO) dyrektorzy szkół i placówek oświatowych, informujemy, że obowiązujące przepisy prawa nie pozwalają na wykazywanie w Systemie Informacji Oświatowej nieobecności, której przyczynę określono jako: „zwolnienie z obowiązku prowadzenia zajęć na innej podstawie”.

Stosownie do treści § 27 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych dziedzinowych gromadzonych w systemie informacji oświatowej oraz terminów przekazywania niektórych danych do bazy danych systemu informacji oświatowej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1653 ze zm.) w ramach danych nauczyciela związanych ze stosunkiem pracy, w SIO gromadzi się dane dziedzinowe nauczycieli, m. in. dotyczące przyczyn nieprowadzenia zajęć (a nie jak twierdzi Ministerstwo – przyczyn nieobecności):

 1. urlop macierzyński, urlop rodzicielski, urlop ojcowski lub urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego;
 2. urlop wychowawczy;
 3. urlop bezpłatny udzielony na podstawie art. 17 ust. 2 i art. 17 ust. 2a ustawy – Karta Nauczyciela;
 4. urlop udzielony na podstawie art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U. z 2015 r. poz. 1881);
 5. zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy na podstawie art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych;
 6. urlop dla poratowania zdrowia;
 7. zwolnienie z obowiązku prowadzenia zajęć na podstawie art. 42 ust. 6 ustawy – Karta Nauczyciela;
 8. zawieszenie w pełnieniu obowiązków na podstawie art. 85t ust. 1-3 ustawy – Karta Nauczyciela;
 9. urlop udzielony na podstawie art. 68 ust. 1 ustawy – Karta Nauczyciela;
 10. urlop bezpłatny, o którym mowa w art. 174 § 1 Kodeksu pracy;
 11. przeniesienie w stan nieczynny;
 12. niezdolność do pracy, o której mowa w art. 92 § 1 Kodeksu pracy;
 13. zwolnienie od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki, o którym mowa w art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. z 2017 r. poz. 1368);
 14. urlop uzupełniający, o którym mowa w art. 66 ust. 1 ustawy – Karta Nauczyciela.

Mając na uwadze powyższe, należy jednoznacznie stwierdzić, że do SIO nie ma możliwości wprowadzić przyczyny nieprowadzenia zajęć w postaci “zwolnienia z obowiązku prowadzenia zajęć na innej podstawie”, ponieważ rozporządzenie nie zna tego pojęcia.

 

Dodatkowo zwracamy uwagę na fakt, że pozyskiwanie danych osobowych osób strajkujących jest, w naszej ocenie, niezgodne z art. 6 ust. 1 lit. c w związku z ust. 3 lit. b RODO (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).

Stosownie do treści tych przepisów przetwarzanie danych osobowych jest możliwe wyłącznie:

 1. w przypadku, gdy jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
 2. podstawa przetwarzania określona jest w prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator.

Wobec braku przepisu prawa (w tym przypadku braku przepisu rozporządzenia) pozwalającego na wpisywanie w SIO oczekiwanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej informacji, brak jest podstaw do przetwarzania danych osobowych nauczycieli w powyższym zakresie.

Niezależnie od tego, pozyskiwanie informacji o nauczycielach nieprowadzących zajęć w czasie strajku prowadzi w istocie do pozyskania informacji o osobach uczestniczących w strajku, co stanowić naruszenie art. 18 ustawy z 23 maja 1991 roku o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, który wprowadza zasadę dobrowolności udziału w strajku i zakaz wywierania presji na strajkujących w celu zakończenia strajku i może być podstawą odpowiedzialności karnej, na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 1 tej ustawy.

/-/ Sławomir Broniarz
Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego

Pisma w tej sprawie zostały wysłane do Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Źródło: www.znp.edu.pl