Regulaminy

Regulamin przyznawania zasiłków statutowych członkom ZNP przyjęty przez Zarząd Główny ZNP w dniu 18 grudnia 2007 r. i znowelizowany w dniu 22 marca 2011 r.

§1 Członkom ZNP przysługują zasiłki statutowe z tytułu: urodzenia dziecka, śmierci współmałżonka, dzieci oraz rodziców. Osobie, która pokryła koszty pogrzebu członka ZNP przysługuje zasiłek z tytułu zgonu członka...

Uchwała Zarządu Głównego ZNP z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia minimalnych kwot zasiłków statutowych

Działając na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 9 Statutu Związku Nauczycielstwa Polskiego, Zarząd Główny ZNP uchwala co następuje: §1 Ustala się minimalne kwoty zasiłków statutowych na poziomie: zasiłek z tytułu urodzenia dziecka – 150 zł, zasiłek z tytułu zgonu...

Regulamin przyznawania zapomóg losowych członkom ZNP przyjęty przez Zarząd Główny ZNP 19 czerwca 2007 r.

§1 Członkowi ZNP, który na skutek zdarzeń losowych, a zwłaszcza klęsk żywiołowych doznał znacznego uszczerbku majątkowego albo ponosi znaczne wydatki związane z leczeniem lub rehabilitacją, jak również z innych uzasadnionych przyczyn Zarząd Główny ZNP oraz zarządy poszczególnych ogniw...

Regulamin praw i obowiązków członków władz i organów statutowych ZNP oraz działaczy ZNP zwolnionych z obowiązku świadczenia pracy na czas pełnienia funkcji w ZNP przyjęty przez Zarząd Główny ZNP 19 czerwca 2007 r.

§1 Członkowie ZNP zobowiązani są do brania udziału w posiedzeniach władz i organów, w skład których zostali wybrani. §2 Członkowie zarządów, rad i komisji rewizyjnych informują odpowiednio prezesa lub przewodniczącego komisji rewizyjnej o planowanej nieobecności na posiedzeniu...

System preferencji dla członków ZNP przyjęty przez Zarząd Główny ZNP 27 marca 2007 r.

§1 Z tytułu przynależności do Związku Nauczycielstwa Polskiego członkowi ZNP przysługuje prawo do korzystania z pomocy prawnej, a zwłaszcza: bezpłatnego poradnictwa prawnego, reprezentowania przez przedstawiciela związkowego przed sądem I i II instancji w...

Regulamin nadzoru wewnątrzzwiązkowego przyjęty przez Zarząd Główny ZNP w dniu 24 czerwca 2003 r. i znowelizowany w dniu 22 marca 2011 r.

§1 Regulamin niniejszy określa zasady nadzoru sprawowanego przez organy, o których mowa w ust. 2 nad ogniwami organizacyjnymi ZNP. Organami nadzoru są: dla ogniska - właściwe terytorialnie prezydium zarządu oddziału będące jednocześnie organem...

Regulamin Sekcji Pracowników Administracji i Obsługi

  REGULAMIN Sekcji Pracowników Administracji i Obsługi     Postanowienia ogólne   § 1   Sekcje Pracowników Administracji i Obsługi zwane dalej „sekcją” działają     na podstawie Statutu Związku Nauczycielstwa Polskiego.   §...

Regulamin Sekcji Emerytów i Rencistów

  REGULAMIN SEKCJI EMERYTÓW I RENCISTÓW ZNP   Rozdział I   Cele i zadania § 1 Sekcje Emerytów i Rencistów są sekcjami związkowymi działającymi na podstawie Statutu ZNP. Sekcje Emerytów i Rencistów działają przy zarządach oddziałów (oddziałowe), okręgów...

Regulamin działania sekcji zawodowych ZNP przyjęty przez Zarząd Główny ZNP 22 czerwca 2010 r.

§1 Sekcje zawodowe ZNP, zwane dalej sekcjami, są organami opiniodawczo-doradczymi działającymi przy zarządach oddziałów, zarządach okręgów oraz Zarządzie Głównym ZNP. Sekcje tworzą osoby powołane w ich skład przez zarząd właściwego ogniwa organizacyjnego ZNP spośród...

Regulamin działania Klubów Młodego Nauczyciela ZNP przyjęty przez Zarząd Główny ZNP w dniu 14 grudnia 2004 r. i znowelizowany w dniu 22 marca 2011 r.

§1 Kluby Młodego Nauczyciela ZNP mogą być tworzone przy zarządach oddziałów (oddziałowe), okręgów (okręgowe) oraz przy Zarządzie Głównym ZNP (Centralny Klub). §2 Decyzję o utworzeniu Klubu Młodego Nauczyciela ZNP podejmuje właściwy zarząd ZNP na wniosek młodych nauczycieli...

1 | 2 >>